زعفران این گیاه استثنائی از دیر باز مورد توجه خاصی قرار گرفته و دارای خواص بیشماری است که برای سلامت بدن مفید می باشد.تقویت قوای جنسی با زعفران یکی دیگر از اثرات زندگی بخش این گیاه ارزشمند می باشد.

دانشمندان ومتخصصان صنایع غذایی و پزشکی هر روزه در حال کشف و پی بردن خواص بیشمار زعفران برای بدن و سلامتی می باشند که در طی آزمایشی به تاثیرات هورمونی این گیاه پی بردند.

 

 

زعفران و تاثیر آن  بر هورمون های جنسی

با توجه به كاربردهاي زعفران در طب سنتي و آثار اثبات شده آن بر هورمون هاي جنسي نر و اهميت انقباض عضلاني در تحريك و ترشح هورمونهاي جنسي، هدف از پژوهش حاضر تاثيرتعاملي مكمل زعفران و تمرين مقاومتي بر مقادير هورمونهاي جنسي (تستوسترون، LH و FSH (مردان جوان بوده است.

پیشنهاد مطالعه: برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله خواص زعفران را مطالعه نمایید.

تقویت قوای جنسی با زعفران

 

زعفران بونانزا ثروتی ارزشمند برای سلامتی شما

روش تست زعفران بر هورمون های جنسی و تقویقت قوای جنسی با زعفران

در قالب يك طرح نيمه تجربي 30 مرد جوان به عنوان نمونه آماري انتخاب و تصادفي به دو گروه تمرين مقاومتي (15 نفر) و تمرين همـراه بـا مصرف مكمل زعفران (15 نفر) تقسيم شدند.

دو گروه به مدت شش هفته پروتكل تمرين مقاومتي منتخب راكه با 60 تا 70 درصد RM1 بود انجام دادنـد. همچنين گروه دوم در همين دوره، روزانه يك عدد قرص 150 ميلي گرمي زعفران خالص مصرف مي كردند. خون گيري قبل و بعـد از شـش هفتـه جهـت سنجش متغير ها انجام گرفت.

سپس، يافته هاي پژوهش با استفاده از آزمونهاي t وابسته و مستقل در سطح معناداري 0/05 مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفت.

تحليل داده ها نشان داد تمرين و تمرين همراه با مصرف مكمـل زعفـران باعـث افـزايش معنـا دار مقـادير تستوسـترون، LH و FSH مي شـود (05/0≤p ). همچنين، بين مقادير تستوسترون، LH و FSH گروه تمرين با گروه تمرين همراه با مكمل اختلاف معنا داري مشاهده شد (05/0≤p .(

نتيجه گيري: به طور كلي، ميتوان نتيجه گرفت تعامل مكمل زعفران و تمرين مقاومتي ميتواند باعث افزايش بيشتر هورمونهاي تستوسـترون، FSH وLH  درمردان جوان و در نتیجه تقویت قوای جنسی شود.